Środki Trwałe

Skuteczne zarządzanie środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi zapewnia moduł Środki Trwałe. Moduł ten tworzy i obsługuje wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Do opisu środka trwałego Użytkownik może wykorzystać dowolnie definiowane atrybuty/cechy. Pozwalają one między innymi określić miejsce użytkowania środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Dzięki rozbudowanej karcie środka trwałego możemy wprowadzić wiele informacji opisujących dany środek trwały. Przypisanie środka trwałego konkretnej osobie ułatwia zdobycie informacji od pracownika, na temat stanu środka trwałego, którym się opiekuje. Gdy środek trwały amortyzowany jest sezonowo, moduł umożliwia wyznaczenie miesięcy, w których będą dla niego generowane odpisy amortyzacyjne.


Karta środka trwałego

Moduł posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:


  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
  • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.
Reklama
Reklama