CRM

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga wysokiej jakości obsługi klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia informacji na temat otoczenia.

Dla kogo?
Ponieważ potrzeby w zakresie CRM zależą od wielkości firmy, jak i specyfiki jej działania, dlatego moduł Comarch OPT!MA CRM obejmuje bardzo różne zagadnienia:
rejestrację kontaktów z Klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
ustalanie procedur obsługi Klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
bazę wiedzy – wyszukiwanie odpowiedzi na powtarzające się pytania.

Rejestracja Klientów i zadań
Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z klientami. Można również wprowadzać zadania, jakie powinni wykonać poszczególni operatorzy w związku z obsługą klientów. Znacznym ułatwieniem jest możliwość wprowadzenia zadania głównego i powiązanych z nim zadań szczegółowych. Dzięki temu można wiązać ze sobą kontakty i zadania dotyczące jednego wątku (na przykład poszczególnych projektów realizowanych w firmie). Pozwala to na znacznie łatwiejsze filtrowanie i analizowanie poszczególnych wątków.

Lista zadań i kontaktów


Program umożliwia kojarzenie z kontaktem lub zadaniem innych dokumentów oraz plików zarejestrowanych w systemie. Dzięki temu Użytkownik ma pełny wgląd w dokumentację zgromadzoną w związku z realizacją danego zadania.

Przydzielanie opiekuna do zadania
Równocześnie każdy kontakt/zadanie może mieć opiekuna. Do każdego zadania przypisać można osobę za nie odpowiedzialną. Umożliwia to realizację takiego schematu, gdzie jedna osoba (np. kierownik działu) przypisuje swoim pracownikom zadania do wykonania. Dla każdego zadania operator odpowiedzialny może wskazać procentowo stopień realizacji lub etap, na jakim znajdują się dane zadania. Przełożony może łatwo sprawdzić zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz stopień realizacji całego wątku (projektu).

Formularz kontaktu

Terminarz
Dodatkową funkcją jest terminarz, który umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania/edycji zadań. Poszczególnym operatorom daje on możliwość kontroli powierzonych im zadań. Terminarz może być wykorzystywany również przez szefa, który będzie miał możliwość kontroli czasu pracy pracowników, szybkiego wglądu do przypisanych im zdań, modyfikacji czy też dodania nowych.

Graficzny terminarz

Faktury cykliczne
Odrębną funkcją w module CRM są faktury cykliczne, które są stworzone głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają takie same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. Użytkownik tworzy wzorce faktur, gdzie wpisuje, dla jakich kontrahentów faktury będą generowane. Określa również, jakie usługi, w jakiej ilości oraz w jakiej cenie będą fakturowane. Na podstawie takich wzorców może następnie automatycznie tworzyć faktury sprzedaży w module handlowym.

Reklama
Reklama